Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – co się zmieniło?

prawo

Od 13 października obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek. Jest to największa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH) od czasu jego powstania i dotyczy m.in. wprowadzenia tzw. prawa holdingowego regulującego relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach grupy spółek, zmian przepisów dotyczących rad nadzorczych oraz ustawowych zasad odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej.

Regulacja grup spółek

Dotychczas przepisy KSH regulowały kwestie stosunku dominacji i zależności wyłącznie w stosunku do pojedynczych spółek. Dzięki nowelizacji kwestie te zostały uregulowane również w odniesieniu do grup spółek. Prawo grup spółek, tzw. prawo holdingowe reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi. W ustawie przyjęto bowiem, że grupa spółek to spółka dominująca i spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się wspólną strategią w celu realizacji zbiorowego interesu. Wprowadzone zmiany z jednej strony ułatwią zarządzanie grupą przez spółkę dominującą w związku z realizacją wspólnej strategii grupy, a z drugiej strony zapewnią też ochronę określonych grup interesu występujących w przypadku grupy spółek. Utworzenie grupy spółek nie jest jednak obowiązkowe – w sprawie uczestnictwa w niej uchwałę musi podjąć zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki zależnej większością kwalifikowaną ¾ głosów.

Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Drugą zasadniczą zmianę stanowi pakiet rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania rad nadzorczych. Dzięki niemu rada nadzorcza zamiast dotychczasowej roli organu kontrolnego ma być równoprawnym partnerem zarządu, który posiada dostęp do informacji oraz realne instrumenty nadzoru korporacyjnego. W tym celu wprowadzono m.in. możliwość żądania przez radę nadzorczą rozbudowanych informacji od zarządu, prokurentów, oraz osób zatrudnionych w danej spółce, obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej czy możliwość ustanawiania uchwałą rady doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej. Ponadto rada zyskała również prawo do zatrudniania doradców w celu badania spraw dotyczących spółki lub jej majątku. Na biegłego rewidenta nałożono natomiast obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu rady, którego tematem będzie ocena sprawozdań finansowych. Warto również nadmienić, że za niewykonanie obowiązków informacyjnych wobec rady lub jej doradcy grozi odpowiedzialność karna.

Nowe zasady odpowiedzialności członków rady nadzorczej oraz zarządu

Nowelizacja wprowadziła też zasadę biznesowej oceny sytuacji, tj. regułę business judgment rule. Zgodnie z nią członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy nie będą ponosili odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce, o ile podmioty te działały w sposób lojalny wobec spółki i w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.