Dostosowanie regulaminu sprzedaży

sklepy internetowe

Dostosowując regulamin swojego sklepu internetowego do obowiązujących przepisów i pozbywając się tzw. klauzul niedozwolonych warto pamiętać o jednym z najważniejszych punktów, którego zapis znajdziemy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Jeśli go mamy w regulaminie – możemy spać spokojnie. Jeśli nie, możemy spodziewać się kar finansowych nałożonych przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Mowa tutaj o tym, aby pisemnie potwierdzić informacje przedstawiane konsumentom, ponieważ niezwykle istotnym jest, aby klient otrzymał przesyłkę wraz z załączoną do niej informacją o prawach kupującego. Fakt ten dotyczy oczywiście jedynie tych umów, które zawierane są przez Internet.

O jakie konkretnie informacje chodzi? Znaleźć je można w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

„1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;
4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3;
7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
10) miejscu i sposobie składania reklamacji;
11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.”

Dodatkowo, informacja ta powinna być wyrażona jednoznacznie i w sposób zrozumiały, aby klient nie zastanawiał się o co chodzi. Oprócz ww. informacji w paczce musi znaleźć się także np. faktura, dokument, który potwierdza wysyłkę z magazynu, czyli potwierdzenie wszystkich ustaleń związanych z nawiązaniem umowy na odległość. Jak głosi także ustawa, w przypadku braku wymienionych wcześniej informacji (11 punktów) termin możliwości odstąpienia od umowy wzrasta z 10 dni do 3 miesięcy.

Zastosowanie ww. procedur z pewnością pozwoli na uniknięcie wysokich kar z UOKiK.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.