Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

porozumienie

Konsumentom, także tym robiącym zakupy w Internecie, przysługuje ochrona polegająca na odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy. Może one wynikać albo z gwarancji, albo z rękojmi. Co jest dla konsumenta lepsze?

Definicję obu pojęć możemy znaleźć w kodeksie cywilnym. I tak rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu ujawnionej wady fizycznej lub prawnej zakupionego produktu. W związku z jej wystąpieniem klient ma prawo żądać:

  • bezpłatnego usunięcia wady (naprawy),
  • wymiany towaru wadliwego na nowy, pozbawiony wad,
  • obniżenia ceny lub jej zwrotu.

Kupujący wybiera, z którego z praw chce skorzystać, nie może być to przez sprzedawcę narzucone. W pierwszej kolejności musi jednak wybrać między naprawą a wymianą. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana okaże się zbyt kosztowna lub niemożliwa, wówczas może żądać zwrotu zapłaconej ceny. Jest to jednak ostateczność.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynika z mocy prawa, nie może on więc powołać się na to, że nie odpowiada za wadę towaru, który sprzedał.
Kwestie, które interesują klientów sklepów internetowych to odpowiedzialność sprzedawcy, która w ramach rękojmi obejmuje:

  • wady fizyczne rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową,
  • wady prawne, gdy np. towar nie należy do sprzedawcy.

 

Na złożenie reklamacji klient ma rok od momentu wykrycia wady, a sprzedawca ma wówczas 14 dni na rozpatrzenie gwarancji i poinformowanie konsumenta o rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi sprzedawcy w tym czasie poczytuje się za uznanie reklamacji.

Gwarancja natomiast jest odpowiedzialnością producenta i jego zapewnieniem o jakości towaru. Jej udzielenie jest dobrowolne i przysługuje klientowi na podstawie wydanego przez producenta dokumentu gwarancji. Dokument taki określa również szczegółowe warunki gwarancji, tj. jakie zdarzenia ona obejmuje.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynika z mocy prawa i przysługuje konsumentowi przez okres 2 lat od daty wydania towaru klientowi. Gwarancja natomiast jest dobrowolna i udzielana bezpośrednio przez producenta, a okres jej obowiązywania oraz zakres wad jest przez niego ustalany. W karcie gwarancyjnej określone są również żądania klienta, z których może skorzystać w sytuacji wystąpienia wady. Sprzedawca nie może ograniczyć ani wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Natomiast niektórzy przedsiębiorcy za udzielenie gwarancji wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty przy zakupie.

Co ważne, podstawą reklamacji jest nie tylko faktura czy paragon fiskalny, których sprzedawcy często wymagają dla jej uznania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest nią każdy dowód zakupu, w tym również wydruk z karty płatniczej.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.